Аудит операцій з іноземної валюти

8. Аудит операцій з іноземної валюти.

Джерела аудиту операцій у іноземній валюті: наказ про облікову політику, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, накладні, міжнародні транспортні документи, страхові поліси, вантажно-митна декларація, розрахунки митної вартості, виписка банку, платіжні доручення, заяви на придбання та продаж іноземної валюти, інкасо, заяви на акредитив, розрахунки бухгалтерії, журнал 1,3,5,6, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів.

Прийоми аудиту операцій у іноземній валюті: нормативно-правова, формальна, логічна, арифметична перевірка, зустрічна звірка, взаємний контроль.

Методика аудиту операцій у іноземній валюті:

зустрічна звірка залишку коштів на валютних рахунках в банку та їх видів, порівняння з даними обліку; вибіркова формальна перевірка повноти та законності оформлення первинних документів - платіжних доручень у іноземній валюті, відповідності даних, наведених у рахунках-фактурах (інвойсах); нормативно-правова та арифметична перевірка правильності відображення в обліку операцій придбання іноземної валют; перевірка дотримання термінів та мети використання придбаної іноземної валюти; формальна перевірка заяв на продаж валюти, встановлення своєчасності їх оформлення; нормативно-правова перевірка визнання доходів та витрат від реалізації іноземної валюти відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід» та 16 «Витрати». нормативно-правова перевірка дотримання договірних відносин в ході експортно-імпортних операцій у відповідності з базисними умовами поставки «ІНКОТЕРМС-2000»; взаємний контроль даних вантажно-митної декларації, комерційної та супровідної документації з метою перевірки достовірності формування задекларованої митної вартості імпортних (експортних) товарів; нормативна та арифметична перевірка законності формування митної вартості (за даними вантажно-митної декларації), правильності нарахування митних платежів при імпорті за даними вантажно-митної декларації; арифметична перевірка правильності нарахування та сплати імпортного податку на додану вартість; нормативно-правова перевірка правильності відображення облікової вартості імпортованих основних фондів відповідно до чинного національного законодавства; нормативна перевірка правильності застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті, формальна перевірка законності оформлення податкової накладної з податку на додану вартість, реєстрації даного документа у реєстрі фметична перевірка законності формування митної вартості (за даними вантажно-митної декларації), правильності нарахування митних платежів при імпорті за даними вантажно-митної декларації; арифметична перевірка правильності нарахування та сплати імпортного податку на додану вартість; нормативно-правова перевірка правильності відображення облікової вартості імпортованих основних фондів відповідно до чинного національного законодавства; нормативна перевірка правильності застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті, формальна перевірка законності оформлення податкової накладної з податку на додану вартість, реєстрації даного документа у реєстріотриманих та виданих податкових накладних та у Декларації з податку на додану вартість; зустрічна звірка реальності заборгованості з іноземними покупцями та постачальниками; нормативно-правова перевірка правильності відображення в обліку курсових різниць; взаємний контроль даних регістрів синтетичного обліку (журналів по рахунках обліку) з даними Головної книги та звітності

9. Аудит операцій по руху основних засобів.

Джерела аудиту основних засобів: наказ про обілкову політику, договори, акт приймання-передачі ОЗ, акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ, акт списання ОЗ, інвентарна картка обліку ОЗ, відомість нарахування амортизації ОЗ, розрахунок бухгалтерії, накладна, податкова накладна, журнал 4, 5, баланс, звіт про фінансові результати.

Прийоми аудиту основних засобів: інвентаризація, нормативно-правова, формальна, логічна, арифметична перевірка, зустрічна звірка, взаємний контроль.

Методика аудиту ОЗ: вибіркова інвентаризація ОЗ; нормативно-правова перевірка дотримання умов визнання об’єктів ОЗ, порядку їх класифікації для потреб податкового та фінансового обліку; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності визначення вартості ОЗ (оцінка), встановлення терміну корисного використання; вивчення особливостей організації обліку ОЗ відповідно до положень наказу про облікову політику; перевірка правильності визначення кореспонденції рахунків по рахунках 10,13,15; перевірка правильності нарахування ПДВ та його відображення в податковій накладній; формальна перевірка повноти оформлення акту приймання-передачі основних засобів та звірка їх даних з даними платіжних документів, податкової накладної на відповідність дат, сум; перевірка своєчасності та повноти оформлення інвентарних карток, та визначення достовірності сум зазначених в акт приймання-передачі основних засобів з даними інвентарних карток; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності переоцінки необоротних активів шляхом перевірки наказу керівника про проведення переоцінки основних засобів, документів, що підтверджують ринкову вартість об’єктів, аналітичних документів, що підтверджують перерахунок вартості об’єктів з актами переоцінки, довідками бухгалтерії та інвентарними картками; перевірити наявність закріпленого в наказі про облікову політику методу нарахування амортизації ОЗ; нормативно-правова перевірка правильності формування вартості необоротних активів відповідно до норм П(С)БО та податкового законодавства, періодичність нарахування амортизації, початок нарахування амортизації та її припинення; арифметична перевірка правильності формування первісної та балансової вартості необоротних активів, її зміни (збільшення та зменшення) на основі даних первинних документів (акт приймання-передачі, акти введення в експлуатацію відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів, акти списання основних засобів); нормативно-правова перевірка правильності віднесення суми амортизації до складу відповідних витрат, застосування ставок амортизації при застосуванні податкового методу нарахування амортизації; перевірка наявності документів, що підтверджують необхідність виконання ремонту: договір підряду, наказ керівника про здійснення ремонту господарським способом, кошторису витрат;

арифметична перевірка правильності визначення витрат на ремонт необоротних активів; взаємний контроль даних кошторисів витрат на ремонт, актів виконаних робіт, актів реконструйованих модернізованих об’єктів з даними сум, які зазначені у інвентарних картках, журналі 4; взаємний контроль тотожності суми нарахованої амортизації у відомості обліку нарахування амортизації, журналі 4, Декларації з податку на прибуток та додатку до неї та даними Головної книги по рахунку 13 і балансу; перевірка наявності наказів на списання об’єктів необоротних активів та визначення доцільності та обґрунтованості вибуття; взаємний контроль даних інвентарних карток з даними актів на списання та накладними з оприбуткування матеріалів, отриманих внаслідок ліквідації необоротних активів; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності нарахування ПДВ при продажу або ліквідації необоротних активів; нормативно-правова перевірка правильності відображення витрат та доходів на рахунках обліку при вибутті основних засобів; взаємний контроль даних регістрів аналітичного обліку (інвентарні картки), описів інвентарних карток порівнюють з даними регістрів синтетичного обліку – журналом 4, даними Головної книги, балансу.

10. Аудит операцій з нематеріальними активами.

Джерела аудиту нематеріальних активів: наказ про обілкову політику, договори, акт приймання-передачі, акт списання, інвентарна картка обліку НА, акт введення в оборот нематеріальних активів у складі об’єктів інтелектуальної власності, відомість нарахування амортизації нематеріальних активів, розрахунок бухгалтерії, накладна, податкова накладна, журнал 4, 5, баланс, звіт про фінансові результати.

Прийоми аудиту нематеріальних активів: інвентаризація, нормативно-правова, формальна, логічна, арифметична перевірка, зустрічна звірка, взаємний контроль.

Методика аудиту НА: вибіркова інвентаризація НА; нормативно-правова перевірка дотримання умов визнання об’єктів НА, порядку їх класифікації; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності визначення вартості НА (оцінка), встановлення терміну корисного використання; вивчення особливостей організації обліку НА відповідно до положень наказу про облікову політику; перевірка правильності визначення кореспонденції рахунків по рахунках 12,13,15; перевірка правильності нарахування ПДВ та його відображення в податковій накладній; формальна перевірка повноти оформлення акту введення в експлуатацію НА та звірка їх даних з даними платіжних документів, податкової накладної на відповідність дат, сум; перевірка своєчасності та повноти оформлення інвентарних карток обліку НА, та визначення достовірності сум зазначених в акті введення в експлуатацію; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності переоцінки НА шляхом перевірки наказу керівника про проведення переоцінки, документів, що підтверджують ринкову вартість об’єктів, аналітичних документів, що підтверджують перерахунок вартості об’єктів з актами переоцінки, довідками бухгалтерії та інвентарними картками; перевірити наявність закріпленого в наказі про облікову політику методу нарахування амортизації НА; перевірка точності та періодичності нарахування амортизації, початку нарахування амортизації та її припинення; нормативно-правова перевірка правильності віднесення суми амортизації до складу відповідних витрат; взаємний контроль тотожності суми нарахованої амортизації у відомості обліку нарахування амортизації, журналі 4, та даними Головної книги по рахунку 13 і балансу; перевірка наявності наказів на списання об’єктів НА та визначення доцільності та обґрунтованості вибуття; взаємний контроль даних інвентарних карток з даними актів на списання; нормативно-правова та арифметична перевірка правильності нарахування ПДВ при продажу або ліквідації НА; нормативно-правова перевірка правильності відображення витрат та доходів на рахунках обліку при вибутті НА; взаємний контроль даних регістрів аналітичного обліку (інвентарні картки), описів інвентарних карток порівнюють з даними регістрів синтетичного обліку – журналом 4, даними Головної книги, балансу.

13. Аудит суб'єктів малого підприємництва.

Особливістю даного аудиту є перевірка дотримання цими підприємствами законодавства; встановлення правильності та своєчасності сплати податків та зборів, внесків відповідно до спрощеної системи оподаткування; своєчасності та правильності нарахування і виплати зарплати; використання необхідної форми ведення бухгалтерського обліку, первинних документів, облікових регістрів; використання рахунків бухгалтерського обліку.

Необхідно перевірити документи про реєстрацію: чи відповідає підприємство умовам віднесення його до малого, чи має воно право складати спрощену фінансову звітність в складі балансу та звіту про фінансові результати відповідно до П(С)БО 25. Також необхідно перевірити установчі документи на відповідність видів діяльності, що здійснює підприємство, видам діяльності, передбаченим Статутом, що є важливим критерієм для правильного розмежування доходів і витрат підприємства по основній та іншій діяльності підприємства.
8-09-2015, 12:04

Разделы сайта