Договірна основа взаємовідносин

Догов ірна основа взаємовідносин

© Аудит — це підприємницька діяльність, яка здійснюється на підставі договору.

© Договір на аудиторські послуги може укладатись з ініціативи клієнта або в результаті пропозиції своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором).

© Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

Процедура вибору клієнта

— Після попередньої усної домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адресу листа з проханням про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту та завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.

Порядок укладання договору

• Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, в якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

• Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту.

• Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, він документально підтверджує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі.

• Договір на проведення аудиторської перевірки є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини «клієнт-аудитор», і в загальних рисах не відрізняється від звичайних договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності.

• Договір на проведення аудиту має і суттєві відмінності від інших договорів, які використовуються в підприємництві.

• У першу чергу, це врахування інтересів третьої сторони (споживачів інформації фінансової звітності), яка не бере участі при укладанні договору та перед якою аудитор фактично несе відповідальність (у тому числі матеріальну), при заподіянні збитків у результаті неякісної перевірки.

• Тому перед підписанням угоди аудитору необхідно не тільки чітко зрозуміти бажання клієнта, але й, по можливості, допомогти йому правильно сформулювати своє замовлення.

• Якість проведення аудиторської перевірки, безконфліктність взаємовідносин аудитора з клієнтом, однозначне трактування прав та обов'язків сторін значною мірою залежать від чіткого укладання договору на проведення аудиту.

-Детальна структура договору може бути різною, проте його форма повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів.

-Доцільно враховувати в договорі деяку специфіку аудиту в Україні, на яку сторони часто не звертають уваги.

-Доцільним для аудитора буде включення до угоди пункту, що зобов'язує клієнта надавати допомогу аудитору в процесі перевірки.

õ Для того, щоб уникнути неправильного

розуміння сторонами взятих на себе

зобов'язань, умов їх виконання та

прийнятого ступеня відповідальності,

необхідно максимально чітко обумовити в договорі всі суттєві аспекти взаємодії, які виникають у зв'язку з його укладанням.

õ Укладання договору регламентується цивільним кодексом України.

Положення, які включає договір:

- мета аудиту;

- масштаб аудиту, включаючи посилання на чинне законодавство, стандарти, нормативи та інші аналогічні документи;

- можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту;

- відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану аудитору інформацію;

- умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором;

- зауваження про те, що у зв'язку із сутністю перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві, помилки можуть залишитись невиявленими;

- форма, в якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи

Крім того, договір може містити наступні положення:

- угоди, які стосуються залучення до перевірки інших аудиторів та експертів з деяких аспектів аудиту;

- угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;

- порядок розрахунків за виконання робіт по проведенню аудиту;

- будь-які можливі обмеження аудиторських зобов'язань;

- посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.

Структура договору

- У преамбулі договору після зазначення назви та номеру договору, місця і дати його підписання наводяться назви сторін, які уклали договір (замовник та виконавець), а також прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної сторони.

- Розділ «Предмет договору» повинен містити назву аудиторської послуги («проведення аудиту» або «аудиторська перевірка»), мету аудиту та характеристику масштабу аудиту.

Розділ «Зобов'язання сторін» повинен містити перелік та характеристику зобов'язань, які бере на себе кожна із сторін.

При цьому перелік зобов'язань замовника повинен містити наступні положення:

- надання аудитору можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірки;

- відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;

- зобов'язання по прийманню та оплачуванню робіт;

- інші зобов'язання.

Перелік зобов'язань аудитора повинен містити:

- дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту;

- опис форми, в якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовникові документації);

- дотримання вимог до якості у відповідності до національних стандартів аудиту, законодавчих актів та інших критеріїв (вказати, яких саме);

- зобов'язання інформувати замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;

- інші зобов'язання.

Розділ «Порядок здавання та прийому робіт» повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника від приймання виконаної роботи.

Розділ «Термін виконання робіт» повинен містити тривалість виконання роботи, дати її початку і закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи.

Розділ «Вартість робіт та порядок розрахунків» містить відомості про розмір та порядок оплати виконаних робіт.

Для визначення вартості аудиторських послуг застосовуються чинні на даний час в Україні форми і види їх оцінки, а саме:

- акордна оплата;

- погодинна оплата;

- відрядна оплата;

- оплата за результатами;

- комбінована оплата .

Розділ «Відповідальність сторін» містить умови відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть за собою відповідальність і в якому вигляді передбачена відповідальність). У договорі на проведення аудиту виділяється відповідальність аудитора і відповідальність клієнта.

Розділ «Термін дії договору» містить дати початку та закінчення дії договору.

Розділ «Реквізити сторін» містить юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

Розділ «Особливі умови» містить положення, які сторони вважають за необхідне обумовити, та які не знайшли відображення в попередніх розділах договору.

В розділі “ Особливі умови ” подаються:

-зауваження про те, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитись невиявленими;

-умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі;

-умови продовження терміну виконання робіт;

-посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору;

-порядок розв'язання спорів за даним договором;

-інші умови.

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

Дякую за увагу!


Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин
Договірна основа взаємовідносин


8-09-2015, 15:42

Разделы сайта