Склад і елементи фінансової звітності

Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

на тему:

„Склад і елементи фінансової звітності”

Виконала:

студентка групи А – 401

Чернівці – 2009

План

Вступ

1.Склад фінансової звітності

1.1. Баланс

1.2. Звіт про фінансові результати

1.3. Звіт про рух грошових коштів

1.4. Звіт про власний капітал

1.5. Примітки до фінансової звітності

2. Елементи фінансової звітності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Господарські операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів, виявлення резервів підвищення його економічної ефективності складається фінансова звітність.

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.

Склад та елементи фінансової звітності детальніше розглянемо в основній частині роботи.

1.Склад фінансової звітності

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період з метою одержання користувачем узагальненої інформації.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

· існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

· оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

До річного бухгалтерського звіту обов’язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємства, і висвітлюється фінансовий і майновий стан та перспектива розвитку підприємства.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі: балансу і звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

1.1. Баланс

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Можна виділити такі особливості складання балансу:

1. зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №37. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

2. у балансі порівнюються дані на початок і на кінець звітного періоду.

3. не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.

4. статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації.

5. оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів.

Баланс складається з двох частин: активу і пасиву. Актив балансу має три розділи, пасив – п’ять розділів, в які згруповані статті балансу, що дає змогу найточніше подавати інформацію (Таблиця 1).

Таблиця 1

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

1. Власний капітал

2. Оборотні активи

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

3. Витрати майбутніх періодів

3. Довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

Активи = Власний капітал + Зобов’язання

Розділ І „Необоротні активи” об’єднує інформацію про наявність нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій тощо. У підсумок включають залишкову вартість необоротних активів, яку вираховують як різницю між їх первісною вартістю та сумою зносу.

Розділ ІІ „Оборотні активи” активу балансу відображають наявність запасів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів. Дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги в підсумок балансу включають за чистою реалізаційною вартістю, яку визначають як різницю між сумою дебіторської заборгованості по розрахунках із покупцями і сумою резерву сумнівних боргів.

У розділі ІІІ „Витрати майбутніх періодів” активу балансу відображають суму витрат, які мали місце у звітному або попередніх звітніх періодах, але належать до наступних звітніх періодів.

За пасивом балансу у розділі І „Власний капітал” відображають суму власного капіталу і нерозподіленого прибутку, а суму неоплаченого та вилученого капіталу і збитків віднімають від власного капіталу. Отже, підсумок по цьому розділу показує реальну суму власного капіталу.

Розділ ІІ „Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу включає залишки по забезпеченнях виплат персоналу, страхових резервах, цільовому фінансуванню.

Розділ ІІІ „Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу призначений для відображення довгострокових кредитів банків та інших довгострокових зобов’язань.

Розділ ІV „Поточні зобов’язання” пасиву балансу узагальнює залишки по короткострокових кредитах банків, кредиторській заборгованості та інших поточних зобов’язаннях.

Розділ V „Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу передбачений для відображення доходів, які одержані протягом звітного періоду або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів.

1.2. Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України ві 31 березня 1999 р. № 87.

У звіті про фінансові результати зіставляють доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, - операційної, фінансової та інвестиційної.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, тобто операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні доходи та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Надзвичайна подія – будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу підприємства і відображається у балансі.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів. У першому розділі „Фінансові результати” визначають фінансові результати за видами діяльності і загалом по підприємству шляхом порівняння доходів і витрат.

У другому розділі „Елементи операційних витрат” відображають операційні витрати за їх елементами.

Розділ ІІІ „Розрахунок показників прибутковості акцій” заповнюють акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

1.3. Звіт про рух грошових коштів

На підприємствах відбувається витрачання грошей на закупівлю сировини, матеріалів та надходження від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, основних засобів тощо. Безпосередньо в балансі показують лише наявність грошей на початок і кінець звітного періоду, а дані про їх рух відсутні. У звіті про фінансові результати відображають суму нарахованих доходів, витрат та прибутку протягом звітного періоду, але немає інформації про джерела надходження та видатку грошових коштів. Проте потенційних інвесторів, кредиторів, власників може цікавити інформація про причини зміни наявності грошей, джерела їх надходження та канали витрачання. Таку інформацію відображають у звіті про рух грошових коштів, який подають у складі річної фінансової звітності. Звіт складають на основі балансу, звіту про фінансові результати, а також даних бухгалтерського обліку.

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статтей визначено П(с)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 квітня 1999 №87. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулись у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвстиційної та фінансової діяльності. Це дає змогу користувачам звітності оцінювати вплив діяльності на фінансовий стан підприємства та суму його грошових коштів.

До звіту не включають внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів, бартерні та інші негрошові операції.

Існують два методи трансформації звіту про фінансові результати для отримання інформації про рух грошових коштів:

- прямий метод, що вимагає коригування кожної статті звіту. Грошові надходження від реалізації продукції зменшують на суми, витрачені у зв’язку з придбанням запасів, поточними витратами тощо;

- непрямий метод, згідно з яким трансформується безпосередньо сума чистого прибутку.

Використання зазначених методів приводить до однакових результатів..

У П(с)БО 4 використовується непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів.

1.4. Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал містить інформацію про складові власного капіталу і види (причини) змін (збільшення, зменшення) капіталу. Вказівки щодо форми, рекомендації зі складання та подання даного Звіту містяться в П(с)БО 5 „Звіт про власний капітал”, затверджений Міністерством фінансів України від 31 березня 1999р. №87.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Власний капітал – це власні джерла фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Тому за формами власний капітал поділяється на дві категорії:

1. інвестований (вкладений або сплачений капітал);

2. прибуток.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

- статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

- додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений та індексований капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал – це первісне джерело інвестування та формування майна підприємства. На відміну від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

1.5. Примітки до фінансової звітності

Невід’ємна складова фінансової звітності – Примітки. Складання Приміток до фінансової звітності є необхідною умовою дотримання принципів повного висвітлення і послідовності.

Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У Примітках до фінансових звітів розкривають:

- облікову політику підприємства;

- інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними П(с)БО;

- інформацію, в якій міститься додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Кожний фінансовий звіт містить дату, станом на яку наведено його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, причини й наслідки цього повинні бути розкриті у Примітках до фінансової звітності.

При складанні Приміток необхідно, щоб наведена в них інформація відповідала обліковій політиці підприємства.

Якщо в обліковій політиці підприємства протягом звітного періоду відбулися зміни, у Примітках відображають:

- причини і суть змін;

- суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду або обгрунтування неможливості її достовірного визначення;

- факт повторного надання порівняльної інформації у фінансових звітах або доцільність її перерахунку.

Поряд із змінами облікової політики можуть відбуватися зміни облікової оцінки.

У Примітках до фінансової звітності розкривають інформацію про події, що відбулися після дати Балансу.

2. Елементи фінансової звітності

Елементами фінансової звітності (основні статті, що відбиваються у фінансових звітах) є:

1.Виручка – надходження чистих активів або погашення зобов’язань шляхом реалізації товарів або послуг, що складають основні операції підприємства (продаж товарів за готівку або в кредит).

2.Витрати – відтік або використання активів, або виникнення зобов’язань у зв’язку з доставкою товарів або послуг, чи з іншою діяльністю, що складає основні операції підприємства (заробітня плата працівників, сплачується готівкою або повинна бути сплачена).

3. Прибутки – збільшення чистих активів від випадкових і неосновних операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів або інвестицій з власників (продаж ділянки землі за ціну, більшу ціни придбання).

4. Збитки – зменшення чистих активів від випадкових або побічних операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень власникам (продаж ділянки землі за ціну, меншу ціни придбання).

5. Активи – можливі майбутні економічні вигоди, отримані підприємством внаслідок минулих операцій (земля, будівлі, обладнання, патенти).

6. Зобов’язання – можливі майбутні втрати економічних вигод внаслідок минулих операцій; включають передачу активів або послуг (кредит, належний банку, податки належні, але ще не сплачені, невиплачена заробітня плата).

7. Капітал власників – остаточні проценти власників після сплати всіх боргів (тобто Активи – Зобов’язання – Капітал власників) (це випущені акції плюс нерозподілені прибутки).

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об’єднуючи їх в елементи фінансових звітів. Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану в балансі, є активи, зобов’язання та власний капітал (схема 1). Елементами, які безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності в звіті про фінансові результати є доходи та витрати (схема 2).


Надходження прямим або непрямим шляхом грошових коштів, конвертованість у грошові кошти, зменшення витрат на виробництво тощо.


Схема 1. Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану.

Від звичайної діяльності

Від інших операцій

Збитки – зменшення економічних вигід

Витрати

Доходи

Елементи оцінки діяльності фінансових результатів

Схема 2. Елементи оцінки діяльності фінансових результатів

Висновки:

В ході аналізу даної роботи можна здійснити наступні висновки:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період з метою одержання користувачем узагальненої інформації.

2. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

3. Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

4. Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

5. У звіті про рух грошових коштів наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвстиційної та фінансової діяльності.

6. Звіт про власний капітал містить інформацію про складові власного капіталу і види (причини) змін (збільшення, зменшення) капіталу.

7. Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачно положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Список використаної літератури:

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – Київ: А.С.К., 2001 – 784 с.

2. Цал – Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002 – 360 с.
8-09-2015, 12:09

Страницы: 1 2
Разделы сайта