Господарські операції

Контрольна робота

Варіант № 6.

1. Дайте визначення терміну “господарська операція”

Відображення в балансі змін, зумовлених господарськими операціями. Під впливом господарських операцій, що відбуваються на підприємстві, склад активу і пасиву бухгалтерського балансу безперервно змінюється. Ці зміни полягають у збільшенні або зменшенні сум відповідних статей активу і пасиву балансу. Усі господарські операції поділяються на чотири типи.

Операції першого типу ведуть до змін лише активу балансу : внаслідок зменшення суми за однією статтею активу сума іншої статті збільшується, а сума балансу залишається незмінною. До цих операцій належать: одержано розрахункового рахунку гроші в касі, відпущено на виробництво сировину і матеріали, видано з каси гроші підзвітним особам тощо.

Операції другого типу викликають зміни лише в пасиві балансу: зі зменшенням суми однієї статті пасиву сума другої збільшується, а сума балансу залишається незмінною. Для прикладу можна назвати такі операції: утримано прибутковий податок із заробітної плати працівників, створено фонди економічного стимулювання і спеціального призначення за рахунок прибутку.

Під впливом операцій третього типу збільшуються статті активу і пасиву балансу, а також загальна сума балансу. До третього типу належать такі операції як: одержано безкоштовно (безплатно) основні засоби, нараховане заробітну плату працівникам, одержано позику банку на виробничі потреби.

Операції четвертого типу зменшують відповідні статті обох частин балансу, а також загальну суму балансу. Наприклад: виплачено з каси заробітну плату працівникам, перераховано гроші з розрахункового рахунку для погашення позики.

Кожна господарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу. Господарські операції призводять до рівновеликих і взаємопов’язаних змін у складі необоротних і оборотних активів та власного капіталу, зобов’язань і одночасно видозмінюють баланс, але рівності підсумків активу і пасиву не порушують.


2. Охарактеризуйте принцип безперервності

Принцип безперервності ведення бухгалтерського обліку дозволяє скласти повну картину діяльності підприємства з моменту його створення і до теперішнього часу. Безперервна бухгалтерська звітність дозволяє користувачу знайти будь-яку інформацію про діяльність підприємства незалежно від моменту її здійснення. Даний принцип є одним з головних принципів ведення бухгалтерської звітності оскільки дозволяє за допомогою накопиченої інформації робити певні висновки про діяльність підприємства, збільшувати прибуток і зменшувати витрати а також захищати підприємство від помилок, що могли б привести до банкрутства.


3. Сформулюйте зміст господарської операції, якщо вона має наступну кореспонденцію рахунків

3.1 Дебет рахунку “Паливо” – Кредит рахунку ”Розрахунки з постачальником”

Зміст даної операції: Підприємство оприбутковує паливо отримане від постачальника

3.2 Дебет рахунку “Розрахунки з бюджетом з ПДВ” – кредит рахунку “Поточний рахунок в банку”.

Зміст даної операції: підприємство перераховує прибутковий податок до бюджету з поточного рахунку у банку.


4. Відобразіть в обліку господарську операцію наступного змісту:

4.1 Отримано до каси підприємства готівку з поточного рахунку в банку в сумі 3000 гр.

Дебет рахунку “Каса” – кредит рахунку “Поточний рахунок в банку”.

4.2 Нараховано амортизацію виробничого обладнання в сумі 1500 гр.

Дебет рахунку “Амортизація основних засобів” – кредит рахунку “Знос основних засобів”.


5. На підставі наведених даних визначте підсумок (валюту) балансу:

“Розрахунки з покупцями” – 25000 гр.

“Прибуток” – 3000 гр.

“Поточний рахунок в банку” – 5000 гр.

“Статутний капітал” – 7000 гр.

“Позики банку” – 16000 гр.

Пасив Сума Актив Сума
“Поточний рахунок” 5000 “Розрахунки з покупцями” 25000
“Статутний капітал” 7000 “Прибуток” 3000
“Позики банку” 16000
Баланс 28000 Баланс 280008-09-2015, 13:02

Разделы сайта