К.Р.Бух облік решение

Варіант № 4.

Завдання №1

Згрупувати вказані показники за такими ознаками :

- активи підприємства (необоротні та оборотні)

- джерела утворення активів ( власні кошти та залучений капітал).

1. вугілля

2. будинок фабрики

3. верстати

4. малоцінні швидкозношувані предмети

5. масло машинне

6. цільове фінансування з бюджету

7. заборгованість підзвітних осіб

8. кредитори

9. незавершене виробництво

10. статутний капітал

11. довгострокова дебіторська заборгованість

12. сплачена наперед орендна плата

13. забезпечення наступних витрат і платежів

14. векселі отримані

15. комп’ютерна техніка

Рішення :

Активи підприємства

Необоротні

Оборотні

2. будинок фабрики

3. верстати

11. довгострокова дебіторська заборгованість

15. комп’ютерна техніка

1. вугілля

4. малоцінні швидкозношувані предмети

5. масло машинне

7. заборгованість підзвітних осіб

9. незавершене виробництво

12. сплачена наперед орендна плата

14. векселі отримані

Джерела утворення активів

Власні кошти

Залучений капітал

10. статутний капітал

6. цільове фінансування з бюджету

8. кредитори

13. забезпечення наступних витрат і платежів

Завдання №2.

За наведеними показниками скласти баланс підприємства

Показник

Сума, тис. грн.

вугілля

125

будинок фабрики

750

верстати

860

малоцінні швидкозношувані предмети

130

масло машинне

26

цільове фінансування з бюджету

124

заборгованість підзвітних осіб

18

кредитори

500

незавершене виробництво

128

статутний капітал

1850

довгострокова дебіторська заборгованість

460

сплачена наперед орендна плата

25

забезпечення наступних витрат і платежів

200

векселі отримані

63

комп’ютерна техніка

89

Рішення:

Завдання №3.

1.Зміст і будова бухгалтерських рахунків.

Відповідь: План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.

2. Який з елементів бухгалтерського обліку використовують для фіксації господарських фактів: а) калькуляція б) документування в) баланс

3. Дебетовий оборот по активному рахунку показує:

а) зменшення активів

б) збільшення зобов'язань

в) збільшення активів

4. Знайти неправильне твердження :

а) оборотна відомість по синтетичних рахунках застосовується для перевірки правильності і повноти записів в останніх

б) оборотна відомість по синтетичних рахунках використовується для складання балансу на наступну звітну дату

в) оборотних відомостей по аналітичних рахунках не існує

5. На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків:

1) Надійшла на поточний рахунок виручка від реалізації Дт311 Кт 361

2) Списано МШП на потреби виробництва Дт 23 Кт22

3) Перераховано з поточного рахунку Енергозбуту за використану електроенергію Дт685 Кт311

4) На поточний рахунок зараховано короткострокову позику банку

Дт311 Кт601

5) Повернуто з виробництво на склад матеріали Дт 201 Кт 23

6) На склад від постачальників оприбутковано паливо

Дт 203 Кт 631; Дт 641 Кт 631

7) Працівником (підзвітна особа) в касу повернуто залишок невикористаних сум Дт301 Кт 372

8) Оприбутковано на склад готову продукцію Дт 26 Кт 23

6. Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення продукції викликає зміну в бухгалтерському балансі:

а) зміну статей тільки в активі бухгалтерського балансу (А+О-О=П)

в) збільшення загальної суми бухгалтерського балансу (А+О=П+О)

б) зміну статей тільки в пасиві бухгалтерського балансу (А=П+О-О)

г) зменшення загальної суми бухгалтерського балансу (А-О=П-О)

7. До оборотних активів підприємства відносять:

1) грошові кошти в касі підприємства; 4) поточні фінансові інвестиції;

2) довгострокові фінансові інвестиції; 5) матеріали та сировина на складі;

3) готова продукція; 6) нерозподілений прибуток підприємства

Відповідь: а) 1, 2, 4; б) 1, 2, 3, 5; в) 1, 3, 4, 5; г) 1, 2, 4, 6.

8. В пасиві балансу відображається інформація про

а) активи, зобов"язання, капітал;

г) зобов"язання, капітал;

б) зобов"язання;

д) активи, зобов"язання;

в) капітал;

е) активи, капітал

Завдання №4.

За даними бухгалтерського балансу на кінець попереднього місяця відкрити рахунки і записати на них залишки. Відобразити господарські операції за звітний місяць на відповідних рахунках підрахувати обороти по дебету й кредиту кожного рахунку за місяць і визначити залишки (сальдо) на кінець звітного місяця. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками та баланс на кінець звітного місяця.

АКТИВ.

Сума, грн

ПАСИВ

Сума, грн

Основні засоби

982500

Статутний капітал

1151800

Матеріали

43400

Короткострокові кредити банку

25200

Незавершене виробництво

25820

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Рахунки в банках

134600

з бюджетом

1320

з оплати праці

8000

БАЛАНС

1186320

БАЛАНС

1186320

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ:

1. Отримані від постачальника інструменти (термін служби до 1 року) 6200 грн

2. Погашена заборгованість перед банком по короткостроковій позиці 25200 грн

3. Передано зі складу у виробництво матеріали 23200 грн

4. Нарахована заробітна плата працівникам за виробництво продукції 18400 грн

5. Нараховано збір органам соціального страхування ( 37,96 %)

6. Безоплатно отримані основні засоби 3500 гри

7. Здана на склад готова продукція 39500 грн

Відповідь

Журнал господарських операцій

Зміст

Дт

Кт

Сума, грн

1. Отримані від постачальника інструменти (термін служби до 1 року) 6200 грн

22

631

6200

641

631

1240

2. Погашена заборгованість перед банком по короткостроковій позиці 25200 грн

601

311

25200

3. Передано зі складу у виробництво матеріали 23200 грн

23

201

23200

4. Нарахована заробітна плата працівникам за виробництво продукції 18400 грн

23

661

18400

5. Нараховано збір органам соціального страхування ( 37,96 %)

23

65

6984,64

6. Безоплатно отримані основні засоби 3500 гри

10

425

3500

7. Здана на склад готова продукція 39500 грн

26

23

39500

Оборотно-сальдова відомість

Рахунок

Дт

Кт

ОборотДт

ОборотКт

Дт

Кт

10

982500

3500

0

986000

201

43400

0

23200

20200

23

25820

48584,64

39500

34904,64

311

134600

0

25200

109400

40

1151800

0

0

1151800

601

25200

25200

0

0

641

1320

1240

0

80

661

8000

0

18400

26400

22

6200

0

6200

26

39500

0

39500

65

0

6984,64

6984,64

425

0

3500

3500

631

0

7440

7440

124224,64

124224,64

1196204,64

1196204,64

Баланс
8-09-2015, 14:46

Разделы сайта