Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансо

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку

студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.

Завдання

1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"


Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок
Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101
Знос основних засобів 167304,9 131
Нематеріальні активи 573,9 121
Знос нематеріальних активів 172,6 132
Капітальні інвестиції 1021,1 151
Заборгованість перед Пенсійним фондом 420 651
Заборгованість перед фондами 101,5 652
Виробничі запаси 35735,4 201
- сировина та матеріали 3980
Незавершене виробництво 1846 231
Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 141
Готова продукція 1584,40 260
Товари 73,5 280
Векселі одержані 941,7 162
Отримані від покупців аванси 1022,4 631
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21142,6 371
Відстрочені податкові активи - 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 6540,7 641
Векселі видані - 511
Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 377
Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги 333
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 356,6 372
Резерв сумнівних боргів 7992,9 381
Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 5128,7 671
Поточний рахунок 7280,5 311
Витрати майбутніх періодів 332,3 391
Забезпечення виплат відпусток - 471
Каса 1,2 301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104426,8 441
Заборгованість з позабюджетних платежів 72,5 611
Резервний капітал 7025,5 431
Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 15 372
Заборгованість по довгострокових кредитах банків 501
Заборгованість підприємства по нарахованих податках 5011,4 611
Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 2383,7 631
Відстрочені податкові зобов'язання 3068,6 541
Статутний капітал 69795,4 401
Короткострокові кредити банків 47478,3 601
Додатковий капітал 82907,9 421
Нарахована заробітна плата 2289,1 661

Скласти журнал операцій

Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт Підстава (первинний документ)
часткова загальна
1

Надійшли від постачальника матеріали ,

в тому числі ПДВ 20%

45600,00

9120,00

54720,00

201

641

631

631

Накладна

Примітка до операції 1: в кількості, кг

По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн

4800

9,50

Накладна
2

Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,

включаючи ПДВ

245,00

49,00

294,00

201

641

631

631

Рахунок
3 Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення 350,00 350,00 201 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
4

Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиц я 2

116,20

4,90

5,60

10,92

137,62 201

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
5 Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

47.91

9.59

57,50

201

641

631

631

Накладна
6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5)грн

Таблиця 3

14440,00 14440,0 231 201 Накладна

Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт

По ціні 14440 / 2150

2150

6,72

- - Накладна
7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

Таблиця 3

6408,00 6408,0 231 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиц я 2

2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63 231

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

Таблиця 3

445,00 445,00 231 131 Відомість амортизаційних нарахувань
10 Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби 50,00 50,00 911 201 Бухгалтерська довідка
11 Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 2410,00 2410,00 911 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
12

Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиц я 2

800,12

33,74

38,56

75,19

947,61 911

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
13 Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ

156,30

31,26

187,26

911

641

631

631

Рахунок
14 Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

64,00

12,80

76,80

911

641

631

631

Рахунок
15 Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16 3627,91 3627,91 Бухгалтерська довідка

- розподілені

Таблиця 3

3393,91 3393,91 231 911 Бухгалтерська довідка
- нерозподілені 3 * 78 234,00 234,00 901 911 Бухгалтерська довідка

Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат

Таблиця 5

234,00 234,00 791 901 Бухгалтерська довідка
16 Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 1230,00 1230,00 921 131 Відомість амортизаційних нарахувань
17 Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ

400,33

80,07

480,40

921

641

63

63

Рахунок
18 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства 2725,00

2725,00

921 661 Табель, Відомість нарахування зарплати
19

Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиц я 2

904,7

38,15

43,60

85,02

1071,47 921

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
20

Списуються адміністративні витрати

Таблиця 5

5426,80 5426,80 791 921 Бухгалтерська довідка
21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72

Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн

13776,00

13776,00

261

231

Накладна
22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50

Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ

38025,00

38025,00

361

701

Накладна
Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції 19,50
23 Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію 6337,50 6337,50 701 641 Податкова накладна
24

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72

Таблиця 4

13104,00 13104,00 901 261 Бухгалтерська довідка
25 Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результатТаблиця 5 13104,00 13104,00 791 901 Бухгалтерська довідка
26 Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат 31687,50 31687,50 701 791 Бухгалтерська довідка
27 Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені) 38025,00 38025,00 311 361 Виписка банка
28 Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ 1296,00 1296,00 361 712 Накладна
Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ) 21,60
29 Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали 216,00 216,00 712 641 Податкова накладна
30 Врахована собівартість реалізованих матеріалів 570,00 570,00 943 201 Бухгалтерська довідка
31 Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5 570,00 570,00 791 943 Бухгалтерська довідка
32 Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат 1080,00 1080,00 712 791 Бухгалтерська довідка
33 Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції 183,00 183,00 931 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
34

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиц я 2

60,76

2,56

2,93

5,71

71,96

931

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
35 Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ

62,50

12,50

75,00

931

641

631

631

Акт на виконання робіт (послуг)
36 Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції 353,00 353,00 931 372 Авансовий звіт
37

Списані витрати на збут на фінансові результати

Таблиця 5

670,46 670,46 791 931 Бухгалтерська довідка
38 Перераховано з поточного рахунку за енергію 187,56 187,56 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення
39 Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу 76,80 76,80 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення
40 Нараховано податку на прибуток 3190,56 3190,56 981 641
41 Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результатиТаблиця 5 3190,56 3190,56 791 981
42 Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток)Таблиця 5 9571,68 9571,68 791 441 Бухгалтерська довідка
43 Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 % 670,02 670,02 441 431
44 Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 % 478,54 478,54 441 671
45 Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам 478,54 478,54 671 311

Таблиця 3. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ)

Показник Облікова вартість матеріалів, грн. Вартість за одиницю, грн. Сума ТЗВ, грн. Фактична собівартість матеріалів, грн.
Залишок на початок 3980 620,88 3359,12
Придбано за звітний місяць 45600,00 9,5 7113,60 38486,40
Разом 49580 7734,48 41845,52
% ТЗВ 15,6
Використано на протязі місяця 15010 2341,56 12668,44
Залишок на кінець 34570 5392,92 29177,08

Таблиця 4. Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

Категорія працівників

Фонд

ЗП

Пенсійний фонд, 33,2 % Фонд соціального страхування з ТВП, 1,4% Фонд страхування на випадок безробіття, 1,6% Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, 3,12% Разом нарахування
Експедитор 350,00 116,2 4,9 5,6 10,92 137,62
Робітники 6408,00 2127,46 89,71 102,53 199,93 2519,63
Цеховий персонал 2410,00 800,12 33,74 38,56 75,19 947,61

Адміністративний

Персонал

2725,00 904,7 38,15 43,6 85,02 1071,47
Робітники збуту 183,00 60,76 2,56 2,93 5,71 71,96
Разом 12076,00 4009,24 169,06 193,22 376,77 4748,29

Таблиця 5. Розрахунок собівартості виготовленої продукції

Продукція НЗВ на початок З кредиту рахунків в дебет рахунку 23 Фактична собівартість виготовленої продукції
20 13 66 651 652 653 656 911
1846 14440 445 6408 2127,46 102,53 89,71 199,93 3393,91 27206,54
Разом 1846 14440 445 6408 2127,46 102,53 89,71 199,93 3393,91 27206,54

Таблиця 6. Розрахунок собівартості реалізованої продукції

Обсяг виготовленої продукції, шт. Виробнича собівартість виготовленої продукції, грн Собівартість одиниці виготовленої продукції, грн Обсяг реалізованої продукції, шт. Собівартість реалізованої продукції, грн.
2050 13776 6,72 1950 13104

Таблиця 7. Фінансові результати

Вид діяльності З кредиту рахунків в дебет рахунку 79 З дебету рахунків в кредит рахунку 79 Списання на рахунок 44
90 92 93 94 98 Разом 701 712 Разом Дебет Кредит
Основна 13338 5426,80 670,46 3190,56 22625,82 31687,50 31687,50 9061,68
Інша 570 570 1080 1080 510
Разом 13338 5426,80 670,46 570 3190,56 23195,82 31687,50 1080 32767,50 9571,68

Оборотно-сальдова відомість

Код Назва рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
101 Основні засобиза первинною вартістю 355451,3 355451,3
121 Нематеріальні активи 573,9 573,9
131 Знос основних засобів 167304,9 1675 168979,9
132 Знос нематеріальних активів 172,6 172,6
141 Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 22635,1
151 Капітальні інвестиції 1021,1 1021,1
162 Векселі одержані 941,7 941,7
201 Виробничі запаси 35735,4 46380,54 15060 67055,94
231 Виробництво 1846 27206,54 13776,0 15276,54
261 Готова продукція 1584,4 13776,0 13104,0 2256,4
280 Товари 73,5 73,5
301 Каса 1,2 1,2
311 Поточні рахунки в національній валюті 7280,5 38025 742,94 44562,56
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 39321 38025 1296
371 Дебіторська заборгованість 21142,6 21142,6
372 Розрахунки з підзвітними особами 371,6 353 18,6
377 Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 51070,9
381 Резерв сумнівних боргів 7992,9 7992,9
391 Витрати майбутніх періодів 332,3 332,3
401 Статутний капітал 69795,4 69795,4
421 Додатковий капітал 82907,9 82907,9
431 Резервний капітал 7025,5 670,02 7695,52
441 Нерозподілені прибутки 104426,8 1148,6 9571,68 112849,88
541 Відстроченні податкові зобовязання 3068,6 3068,6
601 Короткострокові кредити банків 47478,3 47478,3
611 Заборгованість з позабюджетних платежах 5083,9 5083,9
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 3406,1 264,36 55891,26 59033,0
641 Розрахунки за податками 6540,7 9315,21 9744,06 6111,85
651 Розрахунки за пенсійним страхуванням 420 4009,24 4429,24
652 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 101,5 193,22 294,72
653 Розрахунки за соціальним страхуванням 169,06 169,06
656 Розрахунки на випадок непрацездатності 376,77 376,77
661 Розрахунки з оплати праці 2289,1 12076 14365,1
671 Заборгованість по нарахованих дивідендах 5128,7 478,58 478,58 5128,7
701 Дохід від реалізації готової продукції 38025 38025
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 1296 1296
791 Результат операційної діяльності 32767,5 32767,5
901 Собівартість реалізованої готової продукції 13338,0 13338,0
911 Загальновиробничі витрати 3627,91 3627,91
921 Адміністративні витрати 5426,8 5426,8
931 Витрати на збут 670,46 670,46
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 570 570
981 Податки на прибуток від звичайної діяльності 3190,56 3190,56
Всього 506602,2 506602,2 274828,06 274828,06 589821,49 589821,49

Шахова відомість

Кт

Дт

131 201 231 261 311 361 372 431 441 631 641 651 652 653 656
201 45892,92 116,2 5,6 4,9 10,92
231 445 14440 2127,46 102,53 89,71 199,93
261 13776
311 38025
361
441 670,02
631 264,36
641 9315,21
671 478,58
701 6337,5
712 216
791 9571,68
901 13104
911 50 220,30 800,12 38,56 33,74 2410
921 1230 400,33 904,7 43,6 38,15 2725
931 353 62,50 60,76 2,93 2,56 183
943 570
981 3190,56
Всього 1675 15060 13776 13104 742,94 38025 353 670,02 9571,68 55891,26 9744,06 4009,24 193,22 169,06 12076

Кт

Дт

661 671 701 712 791 901 911 921 931 943 981 Всього
201 350 46380,54
231 6408 3393,91 27206,54
261 13776
311 38025
361 38025 1296 39321
441 478,58 1148,6
631 264,36
641 9315,21
671 478,58
701 31687,5 38025
712 1080 1296
791 13338 5426,8 670,46 570 3190,56 32767,5
901 234 13338
911 2410 3627,91
921 2725 5426,8
931 183 670,46
943 570
981 3190,56
Всього 12076 478,58 38025 1296 32767,5 13338 3627,91 5426,8 670,46 570 3190,56 274828,06

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 401 401
первісна вартість 011 574 574
накопичена амортизація 012 ( 173 ) ( 173 )
Незавершене будівництво 020 1021 1021
Основні засоби:
залишкова вартість 030 188146 186471
первісна вартість 031 355451 355451
знос 032 ( 167305 ) ( 168980 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 22635 22635
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 212204 210529
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 35735 67056
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 1846 15277
Готова продукція 130 1584 2256
Товари 140 74 74
Векселі одержані 150 942 942
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: -
чиста реалізаційна вартість 160 13150 13150
первісна вартість 161 21143 21143
резерв сумнівних боргів 162 ( 7993 ) ( 7993 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 6541 6112
за виданими авансами 180 - 1296
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 51443 51090
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7282 44564
у т.ч. в касі 231 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 118596 201816
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 332 332
Баланс 280 331132 412676
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 69 795 69 795
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 82 908 82 908
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 7 026 7 696
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 104 427 -
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 380 264 156 273 249
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
415 - -
416 ( - ) ( - )
417 - -
418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 3 069 3 069
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 3 069 3 069
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 47 478 47 478
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3 406 59 033
Поточні зобов'язання за розрахунками: - -
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 - -
з позабюджетних платежів 560 5 084 5 084
зі страхування 570 522 5 270
з оплати праці 580 2 289 14 365
з учасниками 590 5 129 5 129
із внутрішніх розрахунків 600 - -
605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620 63 907 136 359
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 331 132 412 676
Керівник
Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

рядка

За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 010 38025
Податок на додану вартість 015 6338
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 31687
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 13104
Валовий:
прибуток 050 18584
збиток 055
Інші операційні доходи 060 1080
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 5427
Витрати на збут 080 670
Інші операційні витрати 090 570
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 12996
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 234
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарній статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 12762
збиток 175
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3191
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 9571
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 9571
збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240 12076
Відрахування на соціальні заходи 250 4748
Амортизація 260 1675
Інші операційні витрати 270
Разом 280 18499

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Керівник ___________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________


Література

1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посіб. Р.Л.Хомяк, В.І.Лемішовський – Л. 2007

2. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік. 1999. – 288 с.

3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
8-09-2015, 15:01

Разделы сайта