Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

ПЛАН

1.Частина перша. Теоретичні завдання.

1.1 Господарські операції та процеси

1.2 Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу

2. Частина друга. Практичні завдання.

2.1 Завдання 1.3

2.2 Завдання 2.1

2.3 Завдання 3.2

3. Список літератури

Частина перша

Теоретичні завдання

6.Господарські операції та процеси.

Господарська операція – це дія, що призводить до змін у структурі господарських засобів та джерел їх утворення. Господарські операції бувають як позитивними (відпущено виробничі запаси зі складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічним вимогам та була остаточно забракована).

Господарські операції розподіляються на чотири типи:

1) Тип перший . Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі господарських засобів, тобто в активі балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.

2) Тип другий . Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі джерел господарських засобів, тобто у пасиві балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним.

3) Тип третій . Передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

4) Тип четвертий . Передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Приведемо приклад на умовному підприємстві:

Баланс (початковий) підприємства «Яскраві кольори»

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000
Виробничі запаси 11000 Прибуток 16500
Незавершене виробництво 7500 Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 58500 Баланс 58500

Операція першого типу: У виробництво, для виготовлення продукції, зі складу відпущено виробничі запаси на суму 5500грн.

Результат здійснення цієї операції: зменшення вартості виробничих запасів на 5500грн. і збільшення вартості незавершеного виробництва на ту ж саму суму. Підсумок по активу балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.

У балансі відбулися відповідні зміни:

Баланс підприємства «Яскраві кольори »

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000
Виробничі запаси 5500 Прибуток 16500
Незавершене виробництво 13000 Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 58500 Баланс 58500

До господарських операцій першого типу також відносяться: видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства, оприбуткування готової продукції на склад з виробництва, рух грошей із каси на поточний рахунок та навпаки, та ін..

Операція другого типу : на збільшення статутного капіталу підприємства спрямовано частину прибутку, а саме 8250грн.

Результат здійснення цієї операції: зменшення прибутку підприємства на 8250грн. і збільшення розміру статутного капіталу на ту ж саму суму. Підсумок по пасиву балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.

Зміни, які відбулися у балансі:

Баланс підпремства «Яскраві кольори»

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250
Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250
Незавершене виробництво 13000 Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 58500 Баланс 58500

До господарських операцій другого типу також відносяться: погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або ж короткострокового кредиту банку; утримання із заробітної плати працівників суми прибуткового податку, перерахувань до фондів соціального спрямування; та ін..

Операція третього типу: на розрахунковий рахунок підприємства отримано кредит банку у розмірі 4500грн.

Результат здійснення цієї операції: збільшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості перед банком за кредитами) балансу. Підсумок по активу і пасиву зріс на одну і ту ж саму суму (4500грн.), що зберегло рівність між ними.

Зміни, які відбулися у балансі:

Баланс підприємства «Яскраві кольори»

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250
Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250
Незавершене виробництво 13000 Кредити банків

13500

Грошові кошти в національній валюті 14500 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 63000 Баланс 63000

До господарських операцій третього типу також відносяться: надійшли від постачальника виробничі запаси, нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва та ін.

Операція третього типу: із каси підприємства виплачено заборгованість по оплаті праці перед працівниками у розмірі 4000грн.

Результат здійснення цієї операції: зменшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості по оплаті праці) балансу. Підсумок по активу і пасиву зменшився на одну і ту ж саму суму (4000грн.),що зберегло рівність між ними.

Зміни, які відбулися у балансі:

Баланс

підпремства «Яскраві кольори»

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250
Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250
Незавершене виробництво 13000 Кредити банків

13500

Грошові кошти в національній валюті 10500 Заборгованість з оплати праці 4000
Баланс 59000 Баланс 59000

До господарських операцій четвертого типу також відносяться: повернення банку, раніше отриманого від нього кредиту, Сплата постачальникам за раніше отримані виробничі засоби та ін..

Ці чотири типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі.

16.Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу .

Бухгалтерський баланс – універсальна форма звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміж часу. Баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення. Особливість балансу – рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення, тобто між активом та пасивом.

Бухгалтерський баланс несе в собі інформацію, яка є дуже важливою не тільки для зовнішніх споживачів підприємства: податкові органи, банки, акціонери, інвестори та ін. (бо вони виконують контроль за надходженням коштів у бюджет країни від підприємств, оцінюють його платоспроможність, ризик здійснення фінансових інвестицій або розглядають можливість купівлі на фондовому ринку цінних паперів) але й для внутрішніх її споживачів: засновники, партнери по бізнесу (бо вони спираючись на данні приведені у балансі приймають відповідні управлінські рішення).

Форма бухгалтерського балансу та інструкція щодо його використання розробляється та затверджується Міністерством фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України.

Бухгалтерські баланси бувають, як правило, місячні, квартальні, піврічні, дев’ятимісячні та річні.

Для окремого відображення господарських засобів і джерел їх утворення у балансі, він має вигляд двосторонньої таблиці. Відображення господарських засобів (ліва частина балансу) – це актив, відображення джерел утворення господарських засобів (права частина) – це пасив. Існують дві форми балансу: горизонтальна та вертикальна.

Горизонтальна – коли актив знаходиться у лівій частині балансу, а пасив - у правій.

Вертикальна – коли актив і пасив розміщуються в колонці один за одним (використовується у деяких країнах, зокрема в Японії).

Всі господарські засоби та джерела їх утворення показуються у балансі у розрізі статей.

Стаття балансу – складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення.

Підсумки по активу і пасиву повинні бути рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби відповідають у сумі джерелам їх утворення. На цьому ґрунтується сама назва балансу, що означає рівновагу.

Розділ балансу – сукупність статей активу або пасиву бухгалтерського балансу, об’єднаних в економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення. За основу групування статей балансу взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.

У бухгалтерському балансі відображується інформація про господарські засоби та джерела їх утворення як на початок, так і на кінець звітного періоду (початок-кінець року, кварталу, півріччя, місяця). Співставляючи дані за кожною статтею на початок та на кінець звітного періоду, легко визначити зміни, що відбулися на протязі нього.

Зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття статей визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, який є нормативним документом (затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999р. №87). Стандартом визначено, що норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій, та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ та банків).

Згідно стандарту, Актив Балансу вміщує три розділи :

1) Необоротні активи

2) Оборотні активи

3) Витрати майбутніз періодів.

Пасив балансу вміщує п ять розділів :

1) Власний капітал.

2) Забезпечення наступних витрат і платежів.

3) Довгострокові зобов’язання

4) Поточні зобов’язання.

5) Доходи майбутніх періодів.

Розділи у свою чергу поділяються на статті, статті – на групи, які уособлюють собою план рахунків у балансі і дають більш розгорнуту інформацію.


Частина друга

Практичні завдання

Завдання 1.3

За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері за станом на 1 вересня 200__ р.

Активи та джерела їх утворення Сума. г рн.
1. Будівля цеху

12300

00

2. Кіоск 3000
3. Обладнання 15800
4. Знос основних засобів 5000
5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150
6. Статутний капітал 10000
7. Сировина і матеріали 4630
8. Незавершене виробництво 1270
9. Готова продукція 2040
10. Товари 20
11. Заборгованість до бюджету по податках 4870
12. Каса 300
13. Заборгованість постачальникам 2540
14. Розрахунковий рахунок 2900
15. Короткострокові кредити банку 20000

а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства.

b) визначити розмір власного капіталу,

с) визначити суму зобов'язань підприємств.

*Групування оформити таблицею:

Активи Сума грн. Джерела утворення активів Сума грн.

а)

Активи Сума грн. Джерела утворення активів Сума грн.
Будівля цеху

12300

00

Статутний капітал 10000
Кіоск 3000 Заборгованість до бюджету по податках 4870
Обладнання 15800 Заборгованість постачальникам 2540
Знос основних засобів 5000 Короткострокові кредити банку 20000
МШП 150
Сировина і матеріали

4630

Незавершене виробництво 1270
Готова продукція 2040
Товари 20
Каса 300
Розрахунковий рахунок 2900

b) За даними створеної таблиці власний капітал складається з «Статутного капіталу», розмір якого у грошовому еквіваленті становить 10000грн.

с) Сума зобов’язань підприємства складається із «Заборгованості до бюджету по податках», «Заборгованості постачальникам» та з «Короткострокових кредитів банку» і становить у грошовому еквіваленті 27410грн.

Завдання 2.1

Початкова валюта балансу становить 10000 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:

а) сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 500 грн.;

b) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 680 грн.;

с) одержано в касу з розрахункового рахунку - 150 грн.;

а) = 9500грн. (Зменшення валюти балансу на 500грн.)

b ) =10180грн. (Збільшення валюти балансу на 680грн.)

с) = 10180грн. (Валюта балансу залишиться незмінною, бо операція відбувається у межах активу балансу, і ніяк не відбивається на його пасиві)

Завдання 3.1, (2),(3),(4)

За станом на 1 жовтня підприємство "Альфа" мало такий баланс:

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума
Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520
Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400
Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100
Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000
Каса 20
Розрахунковий рахунок 16200
Розрахунки з різними дебіторами 1700
БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020

а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритомурахунку.

а)

Статті балансу Синтетичний рахунок Залишки на початок місяця
Основні засоби (залишкова вартість) 10 42600
Матеріали 20 13800
Незавершене виробництво 23 6400
Готова продукція 26 10300
Каса 30 20
Розрахунковий рахунок 31 16200
Розрахунки з різними дебіторами 37 1700
Статутний капітал 40 65520
Кредиторська заборгованість по оплаті праці 66 3400
Розрахунки з постачальниками 63 2100
Нерозподілений прибуток 44 20000

За звітний період (листопад) на підприємстві "Альфа" здійснено такі господарські операції:

Зміст господарських операцій СУМА грн.
1 . Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 425
2. Відпущено на виробництво продукції матеріалів 1700
3 . Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 820
4. Одержано матеріали від постачальників 700
5 . Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку 2200
6. Видано з каси заробітну плату 2200

Варіант 3.2

б)відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця;

б)

Дт Кт Сума Зміст операції
63 31 425 Перераховано кошти з розрахункового рахунку постачальникам
23 20 1700 Відпущено на виробництво продукції матеріалів
31 37 820 Надійшли кошти на розрахунковий рахунок від дебіторів
20 63 700 Одержано матеріали від постачальників
30 31 2200 Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку
66 30 2200 Видано з каси заробітну плату

дебетові та кредитові обороти по рахунках

Статті балансу Синтетичний рахунок обороти
Дт Кт
Основні засоби (залишкова вартість) 10
Матеріали 20 700 1700
Незавершене виробництво 23 1700
Готова продукція 26
Каса 30 2200 2200
Розрахунковий рахунок 31 820 2625
Розрахунки з різними дебіторами 37 820
Статутний капітал 40
Кредиторська заборгованість по оплаті праці 66 2200
Розрахунки з постачальниками 63 425 700
Нерозподілений прибуток 44
Статті балансу Синтетичний рахунок Залишки на кінець місяця
Основні засоби (залишкова вартість) 10 42600
Матеріали 20 12800
Незавершене виробництво 23 8100
Готова продукція 26 10300
Каса 30 20
Розрахунковий рахунок 31 14395
Розрахунки з різними дебіторами 37 880
Статутний капітал 40 65520
Кредиторська заборгованість по оплаті праці 66 1200
Розрахунки з постачальниками 63 2375
Нерозподілений прибуток 44 20000

в)відобразити зміни у балансі підприємства "Альфа".

в)

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума
Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520
Матеріали 12800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 1200
Незавершене виробництво 8100 Розрахунки з постачальниками 2375
Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000
Каса 20
Розрахунковий рахунок 14395
Розрахунки з різними дебіторами 880
БАЛАНС 89095 БАЛАНС 89095

Список літератури:

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджений Наказом
Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999р, № 291.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств І організацій (затверджено Міністерством фінансів України, наказ №291 віл ЗО. II, 1999р.)

4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку - К.: 2000.

5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.05106."Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ. 2000. - 640 с.

6. Шепітко Г.Ф., Ромащевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку; Навчальний посібник.- К: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. - 139 с.

7. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. "Облік і аудит" / За ред. проф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2001. -288 с.
8-09-2015, 14:51

Разделы сайта