Соціальна робота в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Роменський коледж

Державного вищого навчального закладу

„Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана”

Спеціальність: 5.040202 „Соціальна робота”

Навчальна практика з питань соціальної роботи в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі

2010 рік


Вступ

Необхідно зазначити, що ми повинні під час навчальної практики ознайомитись з тим, як планується, організовується та здійснюється соціальна робота на виробництві. Також засвоїти професійні вміння та навички соціально-управлінської роботи з клієнтами, психологічно адаптуватися до обраної професії, набути вмінь письмової реєстрації та аналізу інформації про особливості організації соціальної роботи на виробництві.

Процес соціальної роботи на виробництві спрямований на піднесення якості життя працівників. Соціальна робота – це практична діяльність, що відбувається в складному, змінному середовищі. Вона покликана надавати людям можливість якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. В організаціях та на виробництві широко використовують теорії людської поведінки та соціальні системи для того, щоб покращити взаємодію працівників.

Метою соціального фахівця на виробництві є використання інформації, спеціальних знань для надання допомоги людям у розв’язанні їхніх життєвих проблем. Пов’язаних із відносинами з колегами, керівником, рідними. Також соціальний працівник може захищати інтереси працівника в суді, як адвокат чи експерт-свідок.

Сподіваємось протягом практики зможемо застосувати отримані теоретичні знання з соціальної роботи.


1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України в Роменському районі

Управління Пенсійного фонду України (далі - Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі - Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, постановами Управління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями Управління є:

1) облік платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

2) збирання та акумулювання в районі внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;

3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

6) забезпечення функціонування в районі системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

5) контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

6) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

7) забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі;

8) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

9) інформує громадськість про свою діяльність;

10) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;

11) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

12) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

13) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

14) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Управління має право:

1) отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

2) проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;

4) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;

5) застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;

6) стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;

7) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

8) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

9) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

10) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.

Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду.

Начальник Управління:

1) керує діяльністю Управління, персонально відповідає за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників Управління;

2) подає регіональному управлінню Фонду для затвердження штатний розпис Управління та кошторис видатків на його утримання;

3) забезпечує виконання доведених регіональним управлінням Фонду показників доходів та видатків;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління;

5) призначає за погодженням з відповідним регіональним управлінням начальників структурних підрозділів Управління;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

7) видає у межах компетенції Управління накази з питань діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання його працівниками;

8) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;

9) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Управління;

Штатний розпис та кошторис видатків на утримання Управління затверджуються начальником відповідного регіонального управління Фонду.


2. Кадрова політика в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі

Основними завданням кадрової служби є:

1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

2) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

3) задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

4) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

5) документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Кадрова служба органу виконавчої влади:

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління органу виконавчої влади (далі - підпорядковані установи), і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

2) разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;

3) здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої (регіональної) ради по роботі з кадрами, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ;

4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;

5) проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;

7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах;

8) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ;

11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

12) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

14) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

15) своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;

16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

18) готує документи для відрядження працівників за кордон;

19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату органу виконавчої влади та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання працівників апарату;

22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті органу виконавчої влади, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах, закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

24) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Кадрова служба має право:

1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

4) вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

Орган виконавчої влади створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій.

Кадрова служба має свою печатку.

На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, соціологи.

В сфері трудових відносин адміністрація зобов’язується:

1) здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України;

2) жодного працівника не звільняти з роботи з ініціативи адміністрації без достатніх підстав і попереднього погодження з профспілковим комітетом;

3) забезпечити нормальну тривалість робочого часу працівників, яка не може перевищувати 40 годин на тиждень;

4) для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю;

5) державним службовцям управління надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та додаткова оплачувана відпустка за стаж роботи в державних органах понад 10 років – тривалістю до 15 календарних днів;

6) встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки для службовців та робітників управління – 24 календарні дні;

7) працівникам управління надаються: в обов’язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати згідно ст. 25 Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 № 504/96-ВР; відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін згідно ст. 26 Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 № 504/96-ВР;

8) працівникам управління надаються соціальні додаткові відпустки згідно ст.ст. 17, 18, 19 Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

9) працівникам управління надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням згідно ст.15 Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 № 504/96-ВР;

10) черговість надання відпусток визначається графіком, який складається на кожний робочий рік не пізніше 5 січня та затверджується начальником управління за погодженням з профспілковим комітетом;

11) не допускати без згоди працівника поділу відпустки на частини, ненадання відпустки з ініціативи адміністрації чи заміни її матеріальною компенсацією.

Стосовно забезпечення зайнятості адміністрація Управління зобов’язується:

1) розірвання трудового договору з підстав передбачених законодавством України, проводити лише за попередньою згодою з первинною профспілковою організацією, членами якої є працівники управління;

2) у разі виникнення необхідності вивільнення працівників – здійснювати вивільнення працівників після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці;

3) вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників;

4) використовувати надане законодавством переважне право на збереження роботи окремим категоріям працівників;

5) проводити серед працівників управління відповідну роботу щодо підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.

Адміністрація управління зобов’язується забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

Також профспілковий комітет зобов’язується:

1) сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку працівниками управління;

2) сторони зобов’язуються запобігати виникненню колективних трудових спорів, а у разі виникнення сприяти своєчасному їх розгляду та прийняттю погодженого рішення по суті.

Загальна структура персоналу подана у таблиці 1.

Таблиця 1 - Штатний розпис правління Пенсійного фонду України в Роменському районі з 2010 рік

№ пп. Назва структурного підрозділу та посад Кількість посад
Керівництво
1. Начальник управління 1
1.2 Заступник начальника управління 1
1.3 Заступник начальника управління – начальник відділу надходження доходів 1
1.4 Заступник начальника


10-09-2015, 16:24
Страницы: 1 2
Разделы сайта