Ощущения как основной источник знаний о внешнем мире и о собственном теле, отражение психики человека, отдельных свойств предметов и явлений. Основные виды ощущений - обоняние, вкус, осязание, слух и зрение. Происхождение знаний из ощущений и рефлексии.
Предмет, задачи психологии, ее принципы и методы и история развития. Функции и компоненты психики. Психические познавательные процессы человека. Методология и методы педагогических исследований. Виды образования. Теоретические основы и принципы обучения.
Деятельность как специфический вид активности человека. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторона общения. Анализ проблемы общения с позиций различных научных подходов. Классификация совокупности деятельностей, характерных для человека.
Психические процессы, сопровождающиеся речевой деятельностью. Понятие устной диалогической речи. Место монологической речи в практике общения людей. Факторы успеха речевой деятельности. Понятие и характеристика основных видов человеческой деятельности.
Визначення педагогічної психології. Виникнення педагогічної психологі. Педагогічний вплив і психологічний розвиток. Поєднання навчання і виховання. Розвиток дитини. Зв'язок дозрівання і навчання. Готовність дітей до навчання. Індивідуалізація навчання.
Стрес як стан надмірної та тривалої психологічної напруги. Класична модель синдрому загальної адаптації. Причини стресу на робочому місці. Чинники стресу ззовні організації. Конфлікт та невизначеність ролей. Методи боротьби з надмірним стресом на роботі.
Морально зріла особистость, рівень моральної свідомості й самосвідомості. Форми прояву гуманності. Чесність як моральний принцип. Соціально-моральна основа совісті, докори совісті. Провина як негативна форма відповідальності за аморальні наміри й дії.
Історія виникнення психіатрії як науки. Теорія спадкового походження порушень психічної діяльності Цезаря Ломброзо. Біологічна концепція в психіатрії. Психологічна теорії Зигмунда Фрейда. Концепція взаємодії психіатрії та неврології Вільгельма Грізінгера.
Характеристика гуманістичної психології. Трансперсональна психологія С. Грофа. Психоісторія Е. Еріксона і логотерапія В. Франкла. Релігія як об'єкт дослідження в працях Г. Оллпорта і М. Еліаде. Дослідження з психології релігії в радянській літературі.
Потреба в пошуку закономірностей розвитку людини у процесі життя. Онтогенез це індивідуальний розвиток людини. Розробка науково обґрунтованої періодизації отногенезу. Основні етапи онтогенезу. Стадійність розвитку вказує на безперервність процесу.
Діяльність як специфічний людський вид активності. Діалектико-матеріалістичні ідеї М.Я. Басова та С.Л. Рубінштейна. Аналіз діяльності, як психічного процесу. Її мета та внесок в розвиток людини. Основні різновиди діяльності: ігрова, навчальна та трудова.
Діяльність як динамічна система взаємодії суб'єкта зі світом. Принципи психологічної теорії діяльності. Особливості основних видів діяльності, періодизація розвитку. Гра, навчання та праця як основні види діяльності, їх значення на різних вікових етапах.
Психологічні процеси, що лежать в основі формування соціального стереотипу. Дослідження стереотипів як елементів когнітивного процесу, результатів формування уявлень, умовиводів, понять та образів. Теоретичні дослідження і пояснення стійкості стереотипу.
Оцінка внеску окремих шкіл психології в царину психології управління. Поняття, сутність, структура, функції та умови гармонічного існування трудового колективу. Ділове спілкування, його структура та особливості формування в умовах конкретної діяльності.
Психодіагностика та суміжні напрямки досліджень, історія виникнення психодіагностики. Інтелект, спадковість та біологічне середовище, значення біологічної спадковості в житті людини. Показник розвиненості людини, загальні і спеціальні здібності.
Дослідження типових патологічних психологічних характеристик мислення хворих на неврастенію. Загальні уявлення про мислення особистості. Аналіз динаміки мислення особистості при неврастенії. Методологічні основи патопсихологічного дослідження хворого.
Формирование психоорганического синдрома. Органическое заболевание головного мозга. Отставание в речевом развитии. Вспыльчивость, раздражительность связанные с трудностью произношения. Соматическое, неврологическое и психическое состояние.
Определение страха и тревожности, сходства и отличия. Проявление страхов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Основные принципы психокоррекционной работы. Результаты влияния психокоррекционной работы на тревожность и страхи у детей.
Лидерство: сущность и содержание. Подходы к изучению лидерства. Возникновение и формирование взаимоотношений в малой группе. Социально-психологический феномен и основные концепции лидерства. Лидерство в спорте (в команде), дифференциация лидерских ролей.
Организация и структура психиатрической службы РФ. Структурные подразделения и их функции. Методы диагностики различных форм психологической патологии. Профилактика, терапия и реабилитация психических больных. Группы психотропных лекарственных средств.
Разделы сайта