Ответственность как одна из важнейших профессиональных компетенций в контексте психологии отношений. Опыт организации и проведения мероприятий по формированию компетенции ответственности. Уровневое строение профессионально ответственного отношения.
Амбівалентне відношення до всього нового як характерна риса всіх сигнальних систем, що існують у живій природі. Аналогії між об'єктивною (біологічної) і суб'єктивної (психологічної) сторонами життя. Метаболізм - одна з найбільш характерних рис життя.
Поняття про емоції. Мотиви ставлення учнів середнього шкільного віку до навчального процесу з фізичної культури. Механізми регуляції цілеспрямованої поведінки. Біологічне знання емоції. Практичне застосування теорії емоцій у фізичній активності.
Психологічні особливості підліткового віку. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки. Розвиток самооцінки в підлітковому віці. Коригуюча програма по зменшенню агресії та підвищенню рівня самооцінки. Методика діагностуючого експерименту.
Природа та форми прояву агресії, її особливості в підлітковому віці. Проблема взаємозв'язку агресивного поводження і переживання комплексу неповноцінності в підлітків. Рівневі показники та методи діагностики особливостей агресивної поведінки підлітків.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми подружнього конфлікту у молодій сім’ї. Підходи до діагностики у сімейному консультуванні. Розробка тренінгової програми на тему: "Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках".
Загальна характеристика дітей з особливими потребами. Соціально-психологічні особливості сімей, що мають дітей з особливими потребами. Особливості ставлення до дітей. Емпіричне дослідження особливостей прийняття батьками дітей з особливими потребами.
Розвиток соціальної сутності людини, аналіз індивідуалізованого взаємовпливу біологічних і соціальних факторів, моральна сутність людини в своїй дійсності. Свідоме управління процесом перспективного саморозвитку, планомірного й стихійного самоформування.
Теоретико-методологічні основи вивчення і діагностичне дослідження міжособистісного спілкування у підлітків. Психофізіологічні особливості підліткового віку, розвиток самосвідомості у конфліктах з дорослими і однолітками, стратегії поведінки в конфлікті.
Методи діагностики подружніх взаємин. Психологічний клімат молодої сім’ї. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу. Організація та результати дослідження рівня подружньої сумісності. Рольові очікування подружжя як частина подружньої сумісності.
Теоретичний аналіз місця та ролі емоційної регуляції діяльності офіцера у процесі розв’язування задач в особливих умовах. Практичні рекомендації щодо її діагностики. Показники оцінки емоційного процесу та результативності розв’язання тактичних задач.
Особливості вияву затримки психічного розвитку (ЗПР) в молодшому шкільному віці. Специфіка готовності дітей із затримкою психічного розвитку до шкільного навчання. Основні принципи і напрями в організації психолого-педагогічної корекції дітей із ЗПР.
Емоційне вигорання і робота психолога. Моделі синдрому емоційного вигорання. Психологи як потенційна жертва синдрому емоційного вигорання. Проблема самодопомоги у діяльності практикуючих психологів. Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання.
Едипів комплекс як складне реактивне утворення в психіці суб’єкта. Амбівалентність почуттів суб’єкта до батьків та її роль у формуванні інтропсихічних конфліктів. Казка, як засіб об’єктивації змісту несвідомого. Психокорекційна спроможність казки.
Поняття соціального характеру як ключове для розуміння суспільних процесів. Емоційна основа ідей. Особистість: розбіжності між уродженими й придбаними властивостями. Чотири типи темпераменту за Гіппократом. Наслідки змішання темпераменту й характеру.
Поняття психіки, її сутність і особливості, структура та елементи. Поняття темпераменту, його різновиди та характеристика, значення в професійній діяльності. Взаємозв’язок між високим рівнем професіоналізму моряка та рівнем його психічної культури.
Поняття особистості, сутність і особливості, закономірності формування. Характерні риси особистості моряка. Необхідні здібності в професійній діяльності моряка шляхи її удосконалення. Технологія користування аутотренінгу в самовдосконаленні курсанта.
Проблеми формування усебічно розвитої особистості, здатної адекватно сприймати зміни в суспільному житті, виявляти свідому активність. Яким чином те чи інше культурне середовище впливає на особистість та яким чином можна виправити негативний вплив.
Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості. Поняття про тривогу й тривожність. Причини и основні фактори шкільної тривожності. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби подолання шкільної тривожності молодших школярів.
История изучения самосознания и становления образа "Я" у ребенка. Общий качественно-количественный анализ особенностей построения адекватной Я-концепции в подростковом возрасте. Оценка значимых субличностей через систему ведущих ценностей подростка.
Разделы сайта